به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده،تسلیم شو
بگذار زندگی با تو جریان یابد نه بی تو
نگران این نباش که زندگیت زیر و رو شود؛
از کجا معلوم زیر زندگی ات بهتر از رویش نباشد
@positivebelieve